Projectes realitzats

Museu Nacional d’Art de Catalunya – Legalització instal·lació elèctrica complementària
Cartier – Pla d’autoprotecció per accidents
30 anys ADF
Demoagro